ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ TRANSLATION24.GR

1.1 Η Translation24.gr υποχρεούται να εκτελέσει του έργου που της ανατέθηκε από τον εκάστοτε πελάτη με την προσήκουσα επιμέλεια που απαιτείται στις σύγχρονες συναλλαγές. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το έργο στον πελάτη στα χρονικά όρια που έχουν συμφωνηθεί εφόσον έχει γίνει η πληρωμή και έχει δοθεί η εντολή εκτέλεσης έργου. Ανωτέρα Βία . Σας ενημερώνουμε ότι απρόοπτα ,τυχαία, απρόβλεπτα γεγονότα και λόγοι ανωτέρας βίας όπως για παράδειγμα θέματα σχετικά με την υγεία των μεταφραστών (ασθένειες κτλ) καθώς τεχνικά προβλήματα (υπολογιστών, λογισμικών κτλ) μπορεί να αποτελέσουν αιτία καθυστέρησης της διαδικασίας εκτέλεσης της υπηρεσίας.

1.2 Μετά την εκτέλεση του έργου και την παράδοση αυτού στον πελάτη, η TRANSLATION24.GR αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στον πελάτη, το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (απόδειξη ή τιμολόγιο (βάση της ΠΟΛ 1049/21.03.06)

1.3 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, η TRANSLATION24.GR δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όσα περιέχονται στον Ν.2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/2006 και 3625/2007, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.4 Ειδικότερα, η TRANSLATION24.GR δεσμεύεται ότι εξασφαλίζεται από αυτήν, η απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και όλων των πληροφοριών που έχει στην κατοχή της σχετικά με την προαναφερόμενη υπηρεσία. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1.1 και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα και με τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

1.5 Η TRANSLATION24.GR δεν ευθύνεται για τυχόν παραλείψεις και λάθη από εταιρίες τρίτων ή τρίτους με τους οποίους βρίσκεται σε συνεργασία. (courier, μεταφορικές εταιρίες κ.α)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

2.1 Ο πελάτης, εφόσον συμφωνήσει με τους όρους της οικονομικής προσφοράς και επιθυμήσει την συνεργασία του με την TRANSLATION24.GR, οφείλει να κάνει αγορά της παραγγελίας μέσω του συστήματος παραγγελίας & online πληρωμής. Σε ειδικές περιπτώσεις άνω των άνω των 500 ευρώ καθαρής αξίας ο πελάτης δύναται να προ-πληρώσει το 50% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κατα την έναρξη και το υπόλοιπο ποσό πριν την παράδοση του τελικού αρχείου σε χρόνο προκαθορισμένο μεταξύ των δύο μερών.

2.2 Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ξεκινά από την ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου ποσού στην TRANSLATION24.GR και της αποστολής το Checkout.

2.3 Με την αγορά παραγγελίας του έργου ο πελάτης παραχωρεί στην TRANSLATION24.GR το δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων που της αποστέλλει. Ο πελάτης επιβεβαιώνει πως έλαβε, διάβασε και κατανόησε πλήρως και σαφώς την παρούσα εντολή όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (παράγραφοι 1.4 και 1.5) που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και παραχωρεί ρητά την συναίνεσή του για την παραπάνω επεξεργασία σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

2.4 Σε περιπτώσεις που το Checkout γίνει μετά τις 14.00 τότε ο προκαθορισμένος χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επεκταθεί κατά μία ημέρα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Αποδοχή των Γενικών όρων συναλλαγών
Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την Translation24.gr διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ).

Σημειώνεται, ότι οι ΓΟΣ της Translation24.gr εφαρμόζονται σε όλες ηλεκτρονικές συνναλαγές, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης της Translation24.gr, είτε μέσω mail είτε μέσω φαξ. Με την αγορά παραγγελίας του έργου ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της Translation24.gr ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ της Translation24.gr.

 1. Παροχές – Πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ
Η Translation24.gr παρέχει μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει υπηρεσίες. Η Translation24.gr παρέχει υπηρεσίες υπηρεσίες δακτυλογράφησης, υπηρεσίες μορφοποίησης κειμένου (DTP Publishing) καθώς και υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας και επιμέλειας κειμένων.

Η χρήση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που γίνει η αγορά παραγγελίας του έργου, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και την συγκεκριμένη υπηρεσία.

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, η Τranslation24 δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όσα περιέχονται στον Ν.2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/2006 και 3625/2007, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Translation24.gr δεσμεύεται ότι εξασφαλίζεται από αυτήν, η απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και όλων των πληροφοριών που έχει στην κατοχή της σχετικά με την προαναφερόμενη υπηρεσία. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα και με τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με τους ΓΟΣ ο πελάτης παραχωρεί στην Τranslation24 το δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων που της αποστέλλει. Ο πελάτης επιβεβαιώνει πως έλαβε, διάβασε και κατανόησε πλήρως και σαφώς τους ΓΟΣ όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και παραχωρεί ρητά την συναίνεσή του για την παραπάνω επεξεργασία σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

 1. Cookies
Το Translation24.gr.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Translation24.gr.gr

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης / χρήστης του Translation24.gr.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Translation24.gr.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 1. Ώρες Επικοινωνίας
Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών της Translation24.gr είναι:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09: 15.00

 1. Αγορά Παραγγελίας
Με την αγορά παραγγελίας ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Translation24.gr να εκτελέσει την εκάστοτε υπηρεσία.

Το χρονικό όριο παράδοσης του έργου εξαρτάται από την ημερομηνία αποστολής της εντολής εκτέλεσης έργου σε συνδυασμό με την πληρωμή.

 1. Τιμές
Η κοστολόγηση του κάθε έργου είναι διαφορετική κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο του κάθε έργου και ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας μέσω του Call Center ή μέσω του αρχείου pdf που στέλνεται σαν οικονομική προσφορά πριν την αγορά του πελάτη. Η ελάχιστη χρέωση για μικρά κείμενα είναι το ποσό των 20,00 € προ ΦΠΑ. (με ΦΠΑ 24,60 €).

 1. Τρόπος πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Translation24.gr ξεχωριστά για την εκάστοτε υπηρεσία. Θα γίνονται δεκτοί μόνο η αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα τρόποι πληρωμής και στην οικονομική προσφορά. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας.

 1. Ακυρώσεις συναλλαγών
Η δυνατότητα ακύρωσης μιας υπηρεσίας έπειτα την αποστολή της εντολής εκτέλεσης έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 2 ώρες από την αποστολή της.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί την ακύρωση της υπηρεσίας τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση στην πιστωτική του κάρτα εφόσον έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Για άλλους τρόπους πληρωμής η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (5 ημερών) από την ημερομηνία ακύρωσης

Ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ακύρωση της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την Translation24.gr μέσω e-mail στο info@Translation24.gr ή μέσω φαξ στο 211 8002925 ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημα του.

 1. Αποκλεισμός ευθύνης
Η Translation24.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Translation24.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η Translation24.gr ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της Translation24.gr.

Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε παραγγελία και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα χρήση των υπηρεσιών μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων συναλλαγών και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Translation24.gr ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στην Translation24.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην Translation24.gr εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία Translation24.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Translation24.gr ή ιδιοκτησία των τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της Translation24.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και την Translation24.gr αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο και των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.

 1. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Η Translation24.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση. Επίσης η Translation24.gr δύναται να στέλνει στους πελάτες της και στους αιτούντες προσφοράς ενημερώσεις και προσφορές μέσω newsletter με δυνατότητα διαγραφής απο την λίστα.

Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δεν μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους όρους συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με έναν νόμιμο εκπρόσωπο της Translation24.gr. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η αποστολή μέσω φαξ και e-mail ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Translation24.gr θέτει ως προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων ή μη, των πελατών, συναλλασσόμενων, μελών του προσωπικού του και ατόμων που αιτούνται πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία αυτών διασφαλίζεται από τις διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
H Translation24.gr δύναται να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση, οργάνωση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, τη συσχέτιση ή το συνδυασμό, τη διασύνδεση, το κλείδωµα, τη διαγραφή ή την καταστροφή των πληροφοριών.
Τα προσωπικά δεδομένα:

 • υφίστανται θεμιτή, δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία,
 • συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς,
 • διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας τους,
 • είναι ακριβή και τυγχάνουν ενημέρωσης όταν χρειάζεται,
 • δύνανται να τηρούνται σε αρχείο, ηλεκτρονικό ή άλλο, της εταιρείας.
ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Παροχή και λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία
Διενέργεια επιστημονικής έρευνας, στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς
Μελέτη ατομικών αναγκών και τάσεων της αγοράς για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης
Αποστολή ή κοινοποίηση κατατοπιστικού, ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού ή πληροφοριών από τον Όμιλο, εφόσον το υποκείμενο δώσει τη συγκατάθεσή του
Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς και δεν πραγματοποιείται κοινή χρήση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Translation24.gr ισχύει αποκλειστικά για τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς, και όχι για συνδέσμους που δύναται να περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Translation24.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής.

Translation24.gr

Made on
Tilda